Regulamin promocji raty 0%

Zadzwoń i zapytaj

+48 22 292 14 25

Regulamin promocji raty 0% na wybrane usługi w Klinice Promedion

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

* Organizatorem promocji jest KDK MEDICA Sp.z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kazimierza Wóycickiego 4 („Organizator”).
* Treść niniejszego regulaminu promocji („Regulamin”) jest dostępna, na stronie internetowej www.klinikapromedion.pl oraz w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Kazimierza Wóycickiego 4
* Przez promocję rozumie się umożliwienie zakupu wybranych usług medycznych z oferty kliniki Promedion, prowadzonej przez KDK MEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kazimierza Wóycickiego 4, 01-938 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276144, REGON: 140877358, NIP: 1181895201 (dalej: „Promedion”) z wykorzystaniem uzyskanego – za pośrednictwem Organizatora będącego pośrednikiem kredytowym – bezkosztowego finasowania, w sposób i na zasadach określonych Regulaminem („Promocja”).
* Promocja obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia odwołania, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki Promocja została obwieszczona.
* Promocja skierowana jest do klientów Organizatora będących osobami fizycznymi, zamieszkałymi lub przebywającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również dla cudzoziemców, działających, jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnikiem”).

§2 WARUNKI I ZASADY PROMOCJI

* W ramach Promocji Organizator umożliwia Uczestnikowi zakup wybranej usługi medycznej oferowanej w klinice medycznej Promedion, za pośrednictwem uprzednio uzyskanego u pośrednika kredytowego tj. Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, o numerze KRS: 0000204413, REGON: 015707452, NIP: 5272429317 – finansowania.
* Warunkiem uzyskania finasowania na zakup usługi medycznej objętej Promocją, jest spełnienie przez Uczestnika wymogów stawianych klientom ubiegającym się o przyznanie kredytu konsumenckiego (pożyczki) tj. posiadających zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Pośrednika kredytowego lub instytucję pożyczkową z nim współpracującą oraz spełnienia wymagań formalnych stawianych przez pośrednika kredytowego lub instytucję pożyczkową z nim współpracującą.
* Szczegółowe warunki, tryb oraz zasady uzyskania przez Uczestnika finasowania na zakup usługi medycznej objętej Promocją, znajdują się na stronie internetowej Pośrednika kredytowego pod adresem: https://oneyraty.pl/s/loan/product/1041?productId=1124. Przy czym Organizator informuje, że uzyskanie przez Uczestnika pozytywnej decyzji w zakresie udzielenia mu finansowania na zakup usługi medycznej objętej Promocją uzależnione jest od pozytywnej decyzji kredytowej od banku lub instytucji pożyczkowej z którą współpracuje.
* Finasowaniu w ramach Promocji podlegają usługi medyczne wymienione na liście usług medycznych znajdujących się u pracownika recepcji prowadzonej przez Organizatora kliniki medycznej Promedion, na następujących warunkach:
* zabiegi i operacje poniżej łącznej wartości 4000.00 zł oraz zabiegi i operacje wykonywane przez dr Marcina Wiśniewskiego i dr Kamila Pietrasika – nie podlegają finansowaniu,
* zabiegi i operacje powyżej łącznej wartości 4000.00 zł, ale mniejszej niż 8000.00 zł podlegają finansowaniu do 6 miesięcy w ratach 0% płatnych miesięcznie,
* zabiegi i operacje powyżej łącznej wartości 8000.00 zł, ale mniejszej niż 12000.00 zł podlegają finansowaniu od 6 do 12 miesięcy w rat 0% płatnych miesięcznie,
* zabiegi i operacje powyżej łącznej wartości 12000.00 zł, ale mniejszej niż 15000.00 zł podlegają finansowaniu od 6 do 24 miesięcy w rat 0% płatnych miesięcznie,
* zabiegi i operacje powyżej łącznej wartości 15000.00 zł, ale nie większej niż 30000.00 zł podlegają finansowaniu od 6 do 36 miesięcy w ratach 0% płatnych miesięcznie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie usług medyczne (zabiegi) świadczone przez dr n. med. Małgorzatę Chomicką oraz dr Macieja Charazińskiego mogą być finansowane maksymalnie do 24 miesięcy.
* Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych usług medycznych objętych Promocją lub wyłączenia specjalistów wykonujących usługi medyczne objęte Promocją, z wyżej wskazanej formy finansowania, w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.
* Rozpoczęcie świadczenia usług medycznych objętych Promocją nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem terminu na odstąpienie przez Uczestnika od zawartej umowy finansowania usługi medycznej objętej Promocją. Przez umowę finansowania rozumie się w szczególności umowę pożyczki zawartej przez Uczestnika za pośrednictwem pośrednika kredytowego.
* Usługi medyczne objęte Promocją mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie prowadzonej przez Organizatora kliniki medycznej Promedion pod adresem: Kazimierza Wóycickiego 4, 01-938 Warszawa.
* W celu skorzystania z Promocji, Uczestnik przed rozpoczęciem wykonywania usługi medycznej objętej Promocją zobowiązany jest do przekazania Promedion otrzymanego od organizatora specjalnego kodu potwierdzającego uzyskanie finasowania na zakup usługi medycznej objętej Promocją. W przypadku gdy Uczestnik tego rodzaju kodu nie posiada, nie ma on możliwości skorzystania z Promocji.
* Pacjent ma prawo do finansowania częściowej kwoty usługi medycznej objętej Promocją na zasadach określonych Regulaminem, jedynie po wcześniejszym ustaleniu ceny usługi z lekarzem prowadzącym.
* Usługi medyczne zrealizowane w ramach Promocji, nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

§3nDANE OSOBOWE

* Administratorem danych osobowych Uczestnika jest KDK MEDICA Sp. z o.o.
* Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
* wzięcia udziału w Promocji oraz wszelkich czynnościach związanych z Promocją, w tym reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
* wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
* marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
* dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
* oraz na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art.6 ust.1. lit. a RODO).
* Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://klinikapromedion.pl/polityka-prywatnosci/

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana lub informacja o odwołaniu będzie ogłaszana poprzez udostępnienie nowego tekstu Regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.klinikapromedion.pl.
* Wszelkie reklamacje z tytułu niniejszej Promocji należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania składającego reklamację oraz opis podstaw reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
* W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Umów wizytę w Klinice Promedion

Wypełnij formularz aby umówić wizytę w Klinice Promedion. Pamiętaj, sugerowana data wizyty zostanie potwierdzona przez pracownika recepcji. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie pod numerem +48 22 292 14 23